Bemutatkozunk

Bemutatkozunk

Iskolánkban 1967. óta folyik az oktatás. A 450 férőhelyes épületünkben 16 tanteremben és 5 szaktanteremben tanulhatnak diákjaink. Iskolánk minden tantermében elérhető a vezetékes internet és a WIFI hálózat.
Az informatika tárgy oktatását külön gépteremben biztosítjuk. Angol nyelvórákat a jól felszerelt csoportszobákban tartunk. Korszerű oktatásunkhoz interaktív táblák, projektorok és tanulói tabletek is hozzájárulnak. Könyvtárunk tágas, kulturált körülmények között fogadhatja az olvasni, internetezni vágyókat Iskolánkban nyitotta meg kapuit a Tegnap Iskolája Iskolamúzeum, mely a Vecsési Értéktár része.
Iskolánk mellett egy kézilabdacsarnok épül, melyet tanulóink a testnevelés órákon használhatnak, így segítve ezzel a mindennapos testnevelés feladatait. Intézményünk bútorzatára is odafigyelünk, megfelelő testtartást biztosító padokkal és székekkel szereljük fel tantermeinket.

Képzési rendünk

Iskolánk 8 évfolyamos általános iskolaként működik. A tanítás reggel 8.00-tól 14.15-ig tart.
Kiemelten kezeljük az idegen nyelv (angol) és az informatika tantárgy oktatását. Angolt 1. évfolyamtól kezdve tanulnak a gyermekek, 5. évfolyamtól pedig heti 5 órában alapszinten vagy emeltszinten haladhatnak tovább az angol nyelv tanulásában. Informatika-oktatásban 4. évfolyamtól vehetnek részt a tanulók. Tanulóink megmérettetése érdekében tanulmányi, sport, szavaló, angol nyelvi házi versenyeket szervezünk, valamint nagy sikerrel veszünk részt a városi, illetve térségi tanulmányi és sport versenyeken.
A 4. és 5. osztályos tanulóink a testnevelés órák keretében úszásoktatáson vesznek részt a MALÉV Uszodában.
A hit- és erkölcstant a katolikus, a református, a hit gyülekezete és az evangélikus egyházzal közreműködve oktatjuk.
A délutánt az alsó tagozatosok a napköziben töltik, ahol nemcsak a házi feladatok elvégzéséhez kapnak segítséget, hanem tartalmas programokon is részt vehetnek. A felső tagozatosok a tanulószobán képzett szaktanárok irányításával oldják meg a házi feladatukat. Ebben az időszakban felzárkóztató és a tehetséggondozó foglakozásokat is tartunk. Iskolánkban fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus foglalkozik a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel.
A szolfézs és a hangszeres zene oktatása a Vecsési Zeneiskola keretében működik. A zeneiskolába a leendő elsősök is kérhetik felvételüket a beiratkozáskor.

Örökös Ökoiskola

Iskolánk a 2018/19-es tanévben nyerte el az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet, mely lehetőséget teremt számunkra abban, hogy a fenntarthatóság pedagógiájának törekvéseivel megismertessük tanulóinkat és a szülői közösséget. Célunk, hogy ezen törekvések beépüljenek a mindennapi gyakorlatba, nálunk a szelektív hulladékgyűjtés már az osztályteremben kezdődik. Iskolánk elnyerte a Madárbarát kert címet, ennek keretében a gyermekek segítségével etetjük a madarakat és gondozzuk a fákat. Minden tanévben ősszel és tavasszal témahetet tartunk. Konyhakertünket a tanulók ültetik be növényekkel, gondozzák, ápolják őket.

Pedagógiai hitvallásunk

Elsődleges célunk, hogy gyermekeink szeressenek iskolába járni, és a tanulás meghatározó értékké váljon számukra. Pedagógiai munkánkban az önálló művelődésre való felkészítés, az egyéni tanulási stratégiák elsajátíttatása, a középiskolában való helytálláshoz szükséges alapok megteremtése a cél.
Nevelőtestületünk tagjai e célok elérése érdekében végzik munkájukat. A fiatalabb kollégák lendülete és az idősebbek nevelői tapasztalata kiegészíti egymást, ezért egy jól működő, összetartó, vidám nevelőtestülettel büszkélkedhetünk. Szakmai képzettségünk naprakész, fejlődésünk dinamikus, folyamatosan továbbképzésekre járunk, hogy a változó körülményekhez alkalmazkodva szembenézhessünk az új kihívásokkal.

Hagyományaink

Kialakult hagyományainkat ápoljuk, új hagyományok kialakítására törekszünk, melyet az iskolaközösség minden tagja feladatának érez.
Ezek közé tartozik a nemzeti ünnepek méltó megünneplése, megemlékezés a gyász-napokon iskolai vagy osztály-keretben, a fogászati vetélkedő, a gyaloglónap, a Mobilitas nap, Föld napja, Anyák napja, a Mikulás, a Karácsony, Madarak és fák napja, Pilvax Kávéház, Pedagógus nap, gyermeknap, farsang, Kihívás napja, Tesz-Vesz-Város – DÖK nap, Parasport nap.

Az „Iskolahívogató” program

E program keretében szeretnénk a leendő első osztályosoknak megkönnyíteni az óvoda-iskola közti átmenetet. Évek óta szervezzük a Süni-sulit, melyen játékos foglalkozásokon iskola-előkészítőt tartanak a leendő elsős tanító nénik. Évente kétszer (Karácsony, Húsvét) kézműves délutánra hívjuk az óvodásokat, hogy egy kis ajándékot készítsenek családjuknak.
E programokra minden nagycsoportost szeretettel várunk!

Diákönkormányzat

Diákönkormányzatunk olyan közösségi szervezet, amelyben minden osztályból 3 fő képviseli a diákok érdekeit. Élén a minden évben megválasztott diákelnök áll, akit a patronáló tanár segít a munkában.

Főbb feladatai:

 • a diákok érdekeinek képviselete
 • az iskolai közösségi élet szervezése
 • Tesz-Vesz-Város megszervezése, amely a DÖK napja
 • Iskolaújság szerkesztése és kiadása
 • aktív kezdeményezés a programok szervezésében, lebonyolításában
 • a szabadidő hasznos, kulturált eltöltésének szervezése
 • törvény adta véleménynyilvánítási jog gyakorlása a különféle szabályzatok elkészítésében
 • „Gyermekszemmel díj” odaítélése

Szabadidős programkínálatunk

 • Tömegsport – főleg labdajátékok és atlétika kicsiknek, nagyoknak egyaránt.
 • Kézműves délutánok – húsvéti, karácsonyi ajándékkészítés
 • Erdei iskola
 • Halloween party
 • Szakkörök (angol, környezetvédelmi stb.)
 • Énekkar
 • Havonta rendezett vetélkedők, sportnapok
 • Hagyományőrző programok
 • Múzeum- és színházlátogatás
 • Környezetvédelmi napok, hetek
 • Nyári tábor és napközi
 • Színjátszás
 • Ritmikus gimnasztika
 • Karate
 • Sakk